دست

دیروز آوین انگار تازه دستاشو کشف کرده  تمام روز هی دستاشو نگاه می کرد انگشتاشو تکون میداد و دقایقی  خیره نگاه می کرد بعدش با دست دیگش  اون انگشتو می گرفت و اینور و اونور می کرد خلاصه خیلی ساکت شده بود و همش با خودش مشغول بود07.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید