خاله نوشین

عصری رفتیم خونه خاله نوشین و عموفرید این اولین مهمونی شبی بود که آوین میرفت(البته به جز خونه مامانی ومامان بدری)اول غریبی کرد اما یه یه ساعتی که گذشت تازه کلی باهاشون دوست شده بود کهوقت خواب شلمان به صدا درآمدو عسلکم خوابیدخوابخواب  همه معترض بودند که چرا زود خوابید ما حوصلمون سر میره

خاله نوشین جونم از کادو خوشکلتون هم ممنون

/ 0 نظر / 6 بازدید